Van 1954 tot 2000

37ste Revue: “As ge`t fijn is wist” (2000)

36ste Revue: “`t Sen portrette” (1999)

35ste Revue: “`t Is ma vur te lache” (1998)

34ste Revue: “Ze zenge zoeveul” (1997)

33ste Revue: “Den tijd hee genne frij” (1996)

32ste Revue: “Klap herre rap” (1995)

31ste Revue: “En vuts… alles goe” (1994)

30ste Revue: “Zoe wijd zewwal” (1993)

29ste Revue: “Was`t ma wowwe” (1992)

28ste Revue: “We bratse roond” (1991)

27ste Revue: “Altij ma judebak” (1990)

26ste Revue: “Dazziet kommik” (1989)

25ste Revue: “We nujen alleman” (1988)

24ste Revue: “Goe dattattoe” (1987)

23ste Revue: “Tizzizziet annes” (1986)

22ste Revue: “We meuge nog niet kroeweze” (1985)

21ste Revue: “Pak ma lak dis” (1984)

20ste Revue: “We drowwe de bonzjoer” (1983)

19de Revue: “Gelle denke delle” (1982)

18de Revue: “`t Is inne klink” (1981)

17de Revue: “Da sal hanne” (1980)

16de Revue: “Fletse duwwe nie” (1979)

15de Revue: “Da hee waddin” (1978)

14de Revue: “We blijve inne wiggel” (1977)

13de Revue: “Is da gen schan” (1976)

12de Revue: “Harre da nij gedoecht” (1975)

11de Revue: “Oes kan da nij” (1974)

10de Revue: “Wa ne braggel” (1971)

9de Revue: “Zerre z`ok muug” (1970)

8ste Revue: “Zare d`r nie afblijve” (1969)

7de Revue: “Est meuge van`t vremmes” (1968)

6de Revue: “’t Sen gen prutse” (1967)

5de Revue: “Vanhaar oemvaar” (1966)

4de Revue: “Da’s nie geziejeverd” (1962)

3de Revue: “Is da nij nie grellig” (1958)

2de Revue: “Zare nij nie oemvalle” (1956)

1ste Revue: “Was me da nij” (1954)